Hizmetlerimiz

Kuram Hukuk Hizmetlerimiz

Aile ve Miras Hukuku

Gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine özen ve dikkat göstererek hizmet vermekteyiz.

Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

Miras Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, veya vasiyetname veya miras sözleşmesinin iptali işlemleri
 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması
 • Miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi (Terekenin Tespiti) ve mirasın mirasçılar arasında paylaştırılması amacıyla ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu)
 • Murisin malvarlığını haksız olarak mirasçı olmayanlara devretmiş olması halinde tasarrufun iptali davası açılması
 • Murisin mirasçılara borç bırakması halinde mirasın reddi işlemlerinin yapılması
 • Mirasbırakan’ın ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçılarını mirasçılıktan çıkarması işlemleri
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi davalarının açılması

İş Hukuku

İş hukuku, maaş karşılığı çalışan işçi ve personelin çalışma kurallarını belirleyen alandır. İşçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti ve hafta tatili gibi alacakları bulunması halinde bu haklar sulhen işveren tarafından ödenmediği takdirde işçilik alacağı davası ile tazmin yoluna gidilmektedir. İşçinin en az altı ay çalışması ve işyerinde fesih tarihi itibariyle otuzun üzerinde işçi çalışması durumunda işe iade davası açılabilmesi mümkündür. İşçinin sigortasının yapılmamış olması veya işçinin daha yüksek bir ücret almasına rağmen düşük sigorta gösterilmesi halinde sigortalılığın tespiti davası açılmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları durumunda işyerine karşı maddi ve manevi tazminat davası açılmaktadır. Normal koşullarda istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır ancak yasa ve mevzuatta belirtilen haklı sebeplerin varlığı halinde fesih yapma ve tazminata hak kazanmak mümkün olmaktadır. Hukuk büromuzca, iş hukukunun tüm alanlarında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir.

 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması.
 • İş akdinin sona erme safhasında fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde hukuki bilgilendirme yapılması.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı başta olmak üzere fazla mesai, yıllık izini, hafta tatili ve sair işçilik alacakları için dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İşe iade dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Sendikal nedenlerle iş akdinin feshi nedeniyle dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Mobing ve kötü niyet tazminatı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlere ilişkin işçilik alacağı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İşçilerin sigortalı gösterilmediği, sigorta girişi yapılmadığı durumlarda hizmet tespiti davalarının açılması ve takibi.
 • İş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapılması.
 • İşveren ve çalışanların, yasal mevzuat temelinde haklarının korunması konularında danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin ve talimatnamelerin hazırlanması.
 • Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklı ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı alanlarında uzman arabulucularımız ile aşağıdaki hususlarda gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları
 • Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Maddi-manevi tazminat
 • Borç-alacak ilişkisi
 • Sigorta koop.sorumluluğu - zarar tazmini
 • Mal rejimi
 • Nafaka
 • Kira alacağı
 • Zarar tazmini
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık
 • Hisse devri
 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Miras taksimi
 • Ortaklığın feshi
 • Tahliye
 • Tapu iptali ve tescil
 • Ön alım hakkının kullanılması
 • Taşınmaz taksimi
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık
 • Taşınmaz devri
 • Ticari ortaklıktan ayrılma
 • Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar
 • Yerine getirme
 • Taşınır devri
 • Tüketici hukukundan kaynakalanan uyuşmazlık
 • Aile hukuku (nişan bozulması)
 • Ecrimisil - meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Haksız el atmanın önlenmesi - eski haline getirme
 • Maddi-manevi tazminat
 • Katılma alacağı
 • Taşınır iadesi
 • Tazminat ihtilafının giderilmesi
 • Diğer davalar (kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda )

Ceza Hukuku

Hukuk Büromuz; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermekle birlikte, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması ve duruşmalarda hazır bulunulması yönünden takibini titizlikle sağlamaktadır. Bunların yanında Ceza Hukuku’na ilişkin her türlü konuda da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Gözaltı süreçleri ve ifadeye katılma
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Ceza evinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması alanlarında hizmetler
 • Hayata karşı işlenen suçlar kapsamında kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti
 • Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında kasten yaralama, taksirle yaralama suçları
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar suçları
 • Hürriyete karşı işlenen suçlar kapsamında tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali suçları
 • Özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları
 • Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında hırsızlık, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık suçları
 • Kaçakçılık suçu
 • Askeri ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği
 • Anayasa Mahkemesi’ne başvurular
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular
 • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikâyet ve suç duyurusu işlemleri
 • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi temsili
 • Ceza soruşturmasında şüphelilerin temsili
 • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi
 • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım

İcra ve İflas Hukuku

İlama, senede, çeke, kira sözleşmesine ve diğer her türlü yazılı / yazısız alacağa dayalı olarak yapılan işlemler bütünü, borçlunun ödemesi gereken gerçek miktarın belirlenerek haklarının korunması, alacaklının en kısa ve az maliyet ile alacağına kavuşması için hizmet vermekteyiz.

 • Çek, bono, senet ve fatura alacağı tahsili
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi
 • Haciz işlemleri
 • İcra takibi hazırlanması ve takibi
 • İflas talep edilmesi ve takibi
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve takibi
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi
 • Menfi tespit
 • İstirdat davalarının hazırlanması ve takibi
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
 • İtirazın İptali davalarının hazırlanması ve takibi
 • Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi

Kişisel Verilerin Korunması

KVKK Danışmanlık ve Kişisel verilerin korunması kanunu danışmanlık, günümüzde kişisel verilere karşı artan tehditlere karşı bir savunma mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişisel veri, kişilerin kimliklerini belirlemeye imkân sağlayan her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, idarenin sahip olduğu, gerçek ve tüzel kişilere ait söz konusu verilerin güvenliğini tehdit eder olmuştur. Dolayısıyla, idarenin edindiği her-türlü verinin güvenliğinin sağlaması hem kamu kurumları hem de özel sektör için temel bir yükümlülük biçimini almıştır. 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun vatandaşları, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler şirketlerin özellikle bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini ilgilendirmektedir.

KVKK’ ya uyumun sağlanması amacıyla tarafımızca sunulan hizmetler:

 • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,
 • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,
 • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
 • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku alanında tarafımızca sunulan bir kısım hizmetler:

 • Yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Ticaret adı ve işletme ünvanı işlemleri, ticaret ünvanının korunması ve ünvana tecavüze karşı hukuki koruma
 • Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili
 • Ortakların kişisel alacaklarının takibi
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar
 • Sermaya artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini
 • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri
 • Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü
 • Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili
 • Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı
 • Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi
 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi
 • Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri
 • Ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına savunma avukatı olarak hukuki destek verilmesi

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıkları ile ilgili alandır. Tazminat davaları, "maddi tazminat" ve "manevi tazminat" olarak ikiye ayrılır.

Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan veya malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden kaynaklanır.

Manevi tazminat davası, haksız bir fiil ve / veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır.

Maddi ve manevi tazminat davası; borçlar hukukundan kaynaklanan sözleşmeye aykırılık, edimin ifa edilmemesi, trafik kazası neticesinde yaralanma veya ölüm, doktor uygulama hatası (malpraktis) sonucu yaralanma veya ölüm, iş hukukundan kaynaklanan ihbar, kıdem tazminatı, iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm, suç işlenmesi, boşanma davası gibi birbirinden tamamen farklı hukuki nedenlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen bir dava türüdür.

Tazminat Hukuku alanında tarafımızca sunulan bir kısım hizmetler:

 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Eser sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat davları
 • Hakaret, iftira ve ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davaları

Gayrımenkul / Taşınmaz Hukuku

Gayrımenkul Hukuku alanında tarafımızca sunulan bir kısım hizmetler:


Vergi Hukuku

Vergi Hukuku alanında tarafımızca sunulan bir kısım hizmetler:

 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 • Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
 • Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
 • Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
 • Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
 • Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 • Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

Yukarı Çık