Güncel Haberler

Kuram Hukuk Güncel Haberler

2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Devamını oku...
Avukatın haksız azli sonucunda vekâlet ücreti meselesi

Avukatın haksız azli sonucunda vekâlet ücreti meselesi

Avukatın kusur ve ihmaline dayalı olmaksızın yapılan haksız azil sonucunda, avukatın vekâlet ücretinin tamamı, dava lehe sonuçlanıp kesinleşmiş gibi, muaccel hâle gelir. Bu vekâlet ücreti “akdi” ve “yasal vekâlet ücretinin toplamından oluşmaktadır.

Devamını oku...
2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (24 Kasım 2020'den itibaren geçerlidir)

2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (24 Kasım 2020'den itibaren geçerlidir)

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Devamını oku...
2018 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

2018 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

11.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayın­lanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:484) ile 2017 yılı için yeni­den değerleme oranı %14,47 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir. Bu oran esas alınarak, 2018 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanu­nu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların mik­tarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve tablo şeklinde hazırlanmıştır.

Devamını oku...
2017 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

2017 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

11.11.2016 tarihli Resmi Gaze­te’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ile 2017 yılı için yeni­den değerleme oranı %14,47 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir. Bu oran esas alınarak, 2018 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanu­nu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların mik­tarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve tablo şeklinde hazırlanmıştır.

Devamını oku...
2016 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

2016 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Devamını oku...
2015 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

2015 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Devamını oku...
2014 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

2014 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Devamını oku...
2013 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

2013 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Ka­nunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kap­sama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun müker­rer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Devamını oku...