2014 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

Kuram Hukuk 2014 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

Parasal sınırlar, 19.11.2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazete ile ya­yınlanan 430 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen yeniden değerleme oranına (% 3.93) göre şu şekilde artırılmıştır.

Temyiz sınırı: 2013 yılı için temyiz sınırı 1.820 TL iken, maddede belir­tilen parasal sınır, 1.820 TL x % 3, 93 = 71, 526 + 1.820 = 1.891, 526 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı ba­şından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörül­müştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2014 yılı için 1.890 TL olarak be­lirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı: 2013 yılı için temyizde duruşma sınırı 18.560 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 18.560 TL x % 3, 93 = 729, 408 + 18.560 = 19.289, 408 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulana­rak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dik­kate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2014 yılı için 19.280 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı: 2013 yılı için karar düzeltme sınırı 11.100 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 11.100 TL x % 3, 93 = 436, 23 + 11.100 = 11.536, 23 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirle­nen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alın­maması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2014 yılı için 11.530 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içti­hatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme ora­nına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2013- 31.12.2013

01.01.2014- 31.12.2014

Temyiz sınırı

m. 427

1.820 TL

1.890 TL

Temyizde du­ruşma sınırı

m. 427, IV, m. 438

18.560 TL

19.280 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

11.100 TL

11.530 TL

01.10.2011 TARİHİNDEN SONRA AÇILAN DAVA VE İŞLERDE UYGULANACAK PARASAL SINIRLAR

Konu

HMK

01.10.2011- ………

Senetle ispat sınırı

m. 200

2.500 TL

İstinaf sınırı (istinaf yürür­lüğe girdikten sonra)

m. 341

1.500 TL

Temyiz sınırı (istinaf yürür­lüğe girdikten sonra)

m. 362

25.000 TL

Temyizde duruşma sınırı (isti­naf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 369

60.000 TL

 İCRA İFLAS HUKUKU ALANINDAKİ PARASAL SINIRLAR TABLOSU

Konu

İİK

01.01.2014- 31.12.2014

Pazarlık suretiyle satış sı­nırı

m.119

2.690 TL.

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

5.440 TL.

Fevkalade mühlete tâbi olma sınırı

m. 326

1.300 TL.

İcra mahkemesi kararları­nın temyiz sınırı

m. 363

5.440 TL.

İstinaf sınırı (istinaf yürür­lüğe girdikten sonra)

m. 363

1.890 TL.

27.07.21 05:24