2013 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

Kuram Hukuk 2013 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Bir görüşe göre Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 nedeniyle bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırlar (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır.

Bir diğer görüşe göre ise Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 düzenlemesi ile sadece 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427 ila 454. Madde uygulanmasına devam edileceğinden, yeniden değerleme oranı ile söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, yeniden değerleme oranları ile artırılmadan uygulanacaktır.

Her iki görüşü belirttikten sonra, uygulaması olabileceği düşünülerek söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, 10.11.1912 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen yeniden değerleme oranına (% 7.80) göre şu şekilde artırılmıştır.

Temyiz sınırı: 2012 yılı için temyiz sınırı 1.690 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 1.690 TL x % 7, 80 = 131, 82 + 1.690 = 1.821, 82 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2013 yılı için 1.820 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı: 2012 yılı için temyizde duruşma sınırı 17.220 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 17.220 TL x % 7, 80 = 1343, 16 + 17.220 = 18.563, 16 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2013 yılı için 18.560 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı: 2012 yılı için karar düzeltme sınırı 10.300 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 10.300 TL x % 7, 80 = 803, 4 + 10.300 = 11.103, 4 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2013 yılı için 11.100 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2012- 31.12.2012

01.01.2013- 31.12.2013

Temyiz sınırı

m. 427

1.690 TL

1.820 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427, IV, m. 438

17.220 TL

18.560 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

10.300 TL

11.100 TL

01.10.2011 tarihinden sonra açılan dava ve işlerde uygulanacak parasal sınırlar

Konu

HMK

01.10.2011- …

Senetle ispat sınırı

m. 200

2.500 TL

İstinaf sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 341

1.500 TL

Temyiz sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 362

25.000 TL

Temyizde duruşma sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 369

60.000 TL

İCRA İFLAS HUKUKU ALANINDAKİ PARASAL SINIRLAR TABLOSU

KONU

İİK

01.01.2013- 31.12.2013

Pazarlık suretiyle satış sınırı

m.119

2.590 TL.

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

5.240 TL.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı

m. 326

1.260 TL.

İcra mahkemesi kararlarının temyiz sınırı

m. 363

5.240 TL.

İstinaf sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 363

1.820 TL.

27.07.21 05:18