2016 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

Kuram Hukuk 2016 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Bir görüşe göre Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 nedeniyle bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırlar (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır.

Bir diğer görüşe göre ise Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 düzenlemesi ile sadece 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapı- lan değişiklikten önceki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427 ila 454. Madde uygulanmasına devam edileceğinden, yeniden değerleme oranı ile söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, yeniden değerleme oranları ile artırılmadan uygulanacaktır.

Her iki görüşü belirttikten sonra, uygulaması olabileceği düşünülerek söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen yeniden değerleme oranına (% 5.58) göre şu şekilde artırılmıştır.

Temyiz sınırı: 2015 yılı için temyiz sınırı 2.080 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 2.080 TL x % 10,11 = 116,064 + 1.890 = 2.196,064 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2016 yılı için 2.190 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı: 2015 yılı için temyizde duruşma sınırı 21.220 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 21.220 TL x % 5,58 = 1.184,076 + 21.220 = 22.404,076 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2016 yılı için 22.400 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı: 2015 yılı için karar düzeltme sınırı 12.690 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 12.690 TL x % 5,58 = 708,102 + 12.690 = 13.398,102 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2016 yılı için 13.390 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2015- 31.12.2015

01.01.2016- 31.12.2016

Temyiz sınırı

m. 427

2.080 TL

2.190 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

21.220 TL

22.400 TL

 

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

12.690 TL

13.390 TL

01.10.2011 tarihinden sonra açılan dava ve işlerde uygulanacak parasal sınırlar

Konu

HMK

01.10.2011- ………

Senetle ispat sınırı

m. 200

2.500 TL

İstinaf sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 341

1.500 TL

Temyiz sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 362

25.000 TL

Temyizde duruşma sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 369

60.000 TL

İCRA İFLAS HUKUKU ALANINDAKİ PARASAL SINIRLAR TABLOSU

KONU

İİK

01.01.2016- 31.12.2016

Pazarlık suretiyle satış sınırı

m.119

3.120 TL.

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

6.310 TL.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı

m. 326

1.500 TL.

İcra mahkemesi kararlarının temyiz sınırı

m. 363

6.310 TL.

İstinaf sınırı (istinaf yürürlüğe girdikten sonra)

m. 363

2.190 TL.

 

27.07.21 05:31