Kuram Hukuk Ticaret Hukuku

Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri

Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Yani bir ticari işletme olmalı ve bu işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işletmelidir.

Bazı istisnai hallerde, bir ticari işletme mevcut olmasa bile ticari işletme açmışçasına işlemlerde bulunan kişi, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir sıfatını kazanmış gibi sorumlu olur. Amaç iyi niyetli üçüncü kişiyi korumak burada sorumlu olur denmiştir yani iflası istenebilir ama tacire tanınan haklardan yararlanamaz.

İflasa Tabi Olan ve Olmayan Tacirler

İflas; borcunu ödemediği için hakkında belli usuller çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilen borçlunun, iflas masasına giren tüm mal ve alacaklarının paraya çevrilmesi ve çevrilen bu para ile bilinen bütün alacaklılara alacaklarının ödenmesini sağlayan takip yoludur.

Bonoda Geriye Ciro Nedir?

Bonoda Geriye Ciro Nedir?

Poliçe o ana kadar poliçe ilgilisi olmayan bir kişiye ciro edilebileceği gibi, daha önce poliçe ilgilileri arasına katılmış bir kimseye de ciro edilebilir. İşte senedin bu şekilde daha evvel poliçe borçlusu durumuna girmiş bulunan kimselere avdetine yol açan ciroya geriye ciro denilmektedir.