2012 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

Kuram Hukuk 2012 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

HMK m. 450 düzenlemesiyle 18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi düzenlemesiyle tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek madde 4 de dâhil olduğundan) her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulama alanı bulamayacaktır.

Bir görüşe göre Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 nedeniyle bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırlar (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır.

Bir diğer görüşe göre ise Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici madde 3 düzenlemesi ile sadece 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427 ila 454. madde uygulanmasına devam edileceğinden, yeniden değerleme oranı ile söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, yeniden değerleme oranları ile artırılmadan uygulanacaktır.

Her iki görüşü belirttikten sonra, uygulaması olabileceği düşünülerek söz konusu maddelerdeki parasal sınırlar, 17.11.2011 tarihli ve 2811 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 410 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (sıra no: 410) belirtilen yeniden değerleme oranına (% 10.26) göre şu şekilde artırılmıştır.

Temyiz sınırı: 2011 yılı için temyiz sınırı 1.540 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 1.540 TL x % 10,26 = 158 + 1.540 = 1.698 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2012 yılı için 1.690 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı: 2011 yılı için temyizde duruşma sınırı 15.620 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 15.620 TL x % 10,26 = 1602 + 15.620 = 17.222 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2012 yılı için 17.220 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı: 2011 yılı için karar düzeltme sınırı 9.350 TL iken, maddede belirtilen parasal sınır, 9.350 TL x % 10,26 = 959 + 9.350 = 10.309 TL’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2012 yılı için 10.300 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2012- 31.12.2012

Temyiz sınırı

m. 427

1.690 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

17.220 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

10.300.- TL

01.10.2011 tarihinden sonra açılan dava ve işlerde uygulanacak parasal sınırlar

Konu

HMK

01.10.2011- …

Senetle ispat sınırı

m. 200

2.500 TL

İstinaf sınırı

m. 341

1.500 TL

Temyiz sınırı

m. 362

25.000 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 369

60.000 TL

27.07.21 05:16