2017 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

Kuram Hukuk 2017 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

A.HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun m. 450 düzenlemesi ile 18.06.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte tümüyle yürürlükten kaldırıldığından (bu kapsama, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile eklenen Ek Madde 4 de dâhil olduğundan) ve bu hususta ayrı bir düzenleme öngörülmediğinden her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırlar için uygulanmamaktaydı. Ancak 02.12.2016 tarihli 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan 1.500 TL tutarındaki istinaf sınırı 3.000 TL’ye, 41. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 25.000 TL tutarındaki temyiz sınırı 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu artışlar, 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ek madde (Ek Madde 1) eklenerek hem miktarları artırılan istinaf ve temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362) hem de senetle ispat sınırı (HMK m. 200), senede karşı tanıkla ispat yasağı sınırı (HMK. m. 201) ve temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırların Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit edilecek ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. 11.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ve 27.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir. Bu oran esas alınarak, 2017 yılı takvim başından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırların miktarları, aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve tablo şeklinde hazırlanmıştır.

Senetle İspat Zorunluluğuna ve Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağına İlişkin Parasal Sınır (HMK. m. 200, 201):

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden itibaren senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 2.500 TL iken, 24.11.2016 kabul tarihli ve 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen parasal sınırların artırılmasına başlıklı Ek Madde 1 uyarınca, 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Buna göre, 2017 yılı için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 2.500 x % 3,83 = 95,75 + 2.500 = 2.595,75 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınır on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2017 yılı için 2.590 TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf Sınırı (HMK m. 341):

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden itibaren istinaf sınırı, ilk derece mahkemesinde hükmün verildiği tarihteki miktarına göre 1.500 iken, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 24.11.2016 kabul tarihli 6763 sayılı Kanun’un 41. maddesi ile 02.12.2016 tarihinden itibaren 3.000 TL’ye artırılmıştır. Bu parasal sınırlar ise, 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bu parasal sınır, 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre 2017 yılı için artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için istinaf parasal sınırı, 3.000 x % 3,83 = 114,9 + 3.000 = 3.114,9 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınamayacaktır. Buna göre, maddedeki istinaf parasal sınırı, 2017 yılı için 3.110 TL olarak belirlenmiştir.

Temyiz Sınırı (HMK m. 362):

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden itibaren istinaf sonrası temyiz sınırı, 25.000 TL’den 6763 sayılı Kanun’un 42. maddesi ile 02.12.2016 tarihinden itibaren 40.000 TL’ye artırılmıştır. Bu parasal sınır, 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bu parasal sınır, 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre 2017 yılı için artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için temyiz parasal sınırı, 40.000 x % 3,83 = 1.532 + 40.000 = 41.532 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınamayacaktır. Buna göre, maddedeki istinaf parasal sınır, 2017 yılı için 41.530 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde Duruşma Sınırı (HMK m. 369):

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden itibaren temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınır, 60.000 TL’dir. Bu parasal sınır, 6763 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bu parasal sınır, 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre 2017 yılı için artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için temyizde duruşma yapılabileceğine ilişkin parasal sınır 60.000 x % 3,83 = 2.298 + 60.000 = 62.298 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2017 yılı için 62.290 TL olarak belirlenmiştir.

 

HMK

01.10.2011- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

Senetle ispat zorunluluğu ve seneden karşı tanıkla ispat yasağı sınırı

m. 200, 201

2.500 TL

2.500 TL

2.590 TL

İstinaf sınırı

m. 341

1.500 TL

3.000 TL

3.110 TL

Temyiz sınırı

m. 362

25.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 369

60.000 TL

60.000 TL

 

B.HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

18.7.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 450. maddesi ile tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 6100 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte henüz göreve başlamamış olan Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bundan dolayı 1086 sayılı Kanun’un temyize ilişkin hükümler ile temyizin devamı olarak kabul edilen karar düzeltme kanun yoluna ilişkin hükümleri 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar hüküm verilmiş olan davalarda hüküm kesinleşinceye kadar uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427 IV ve 438) ve karar düzeltmeye ilişkin parasal sınırları (HUMK m. 440), her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaya devam edecektir. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlamasından evvel kanun yoluna başvurusu yapılmış veya 20.07.2016 tarihinden evvel karar verilmekle kanun yolu bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna tabi olan yargılamalar bakımından parasal sınırların da artırılarak uygulanması gerekecektir.

Temyiz sınırı (HUMK m. 427):

2016 yılı için temyiz sınırı 2.190 TL iken, bu parasal sınır, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için temyize ilişkin parasal sınır 2.190 x % 3,83 = 83.877 + 2.190 = 2.273,877 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 2.270 TL olarak belirlenmiştir.

Temyizde duruşma sınırı (HUMK m. 427 f.4, 438):

2016 yılı için temyizde duruşma sınırı 22.400 TL iken, bu parasal sınır, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için temyizde duruşmaya ilişkin parasal sınır 22.400 x % 3,83 = 857,92 + 22.400 = 23.257,92 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 23.250 TL olarak belirlenmiştir.

Karar düzeltme sınırı (HUMK m. 440):

2016 yılı için karar düzeltme sınırı 13.390 TL iken, bu parasal sınır, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır.Buna göre, 2017 yılı için karar düzeltmeye ilişkin parasal sınır 13.390 x % 3,83 = 83.837 + 512,837 = 13.902,837 TL.’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 13.900 TL olarak belirlenmiştir. (ANCAK, 5236 sayılı Kanunla 1086 sayılı Kanuna eklenen 4. Maddede karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranının uygulanacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatları ve uygulama ile karar düzeltme parasal sınırına yeniden değerleme oranına göre artış yapılmaktadır.)

Konu

HUMK

01.01.2016- 31.12.2016

2017 yılı

Temyiz sınırı

m. 427

2.190 TL

2.270 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

22.400 TL

23.250 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

13.390 TL

13.900 TL

C. İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na 4949 sayılı Kanun’un 102 maddesiyle getirilen Ek Madde 1 düzenlemesi ile Kanun’un 119, 226, 326 ve 363. maddelerinde yer alan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilecek yeniden değerleme oranına göre artırılacağı öngörülmüştür. Ayrıca, İcra ve İflâs Kanunu’na istinaf ve istinaf sonrası temyiz kanun yolu düzenlemesinin getirildiği 5531 sayılı Kanun’la (m.29) düzenlenen Geçici Madde 7 ile, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlayacağı tarihe kadar, 5311 sayılı Kanun’dan önce yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Nitekim, Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar da 2004 sayılı İİK’nun pazarlık suretiyle satış sınırı (m.119), İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226), fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326) ile icra mahkemesi kararlarının temyiz sınırına (m.363) yeniden değerleme oranı üzerinden artırmalar yapılmıştır. 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulama bulan istinaf kanun yolu bakımından Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından farklı parasal sınırların uygulandığı; bir kısım Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 2004 tarihi itibarıyla istinaf değişikliğinin öngörüldüğü 363. maddedeki istinaf parasal sınırına geçmiş yıllardaki yeniden değerleme oranlarını uygulamaksızın istinaf sınırını 1.000 TL olarak uyguladığı, bir kısım Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 2004 tarihi itibarıyla istinaf değişikliğinin yer aldığı 363. maddedeki istinaf parasal sınırına geçmiş yıllardaki yeniden değerleme oranlarını uygulayarak parasal sınırı 2.190 TL olarak belirledikleri, bir kısım Bölge Adliye Mahkemeleri’nin ise Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayana kadar uygulanmış olan temyiz sınırını (6.310 TL) 20.07.2016 tarihi itibarıyla istinaf sınırı olarak değerlendirdikleri görülmüştür.

02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesi ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 363. maddesinde yer alan 1.000 TL tutarındaki istinaf sınırı 7.000 TL’ye, 4. maddesi ile de İcra ve İflâs Kanunu’nun 364. maddesinde belirtilen istinaf sonrası temyiz sınırı olan 10.000 TL, 40.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklikler 6763 sayılı Kanun’un yayınlandığı 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6763 sayılı Kanun’da İcra ve İflâs Kanunu m. 363 ve 364’te belirtilen oranların yeniden değerleme oranına bağlı olarak her yıl takvim başında artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemeleri bakımından uygulamada özellikle 363. maddede belirtilen parasal sınırın belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin farklılıkların görülmesi yine muhtemeldir. Bunun nedeni de 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen parasal sınırlara ilişkin maddeler arasında bulunan 363. maddenin istinaf değişikliğine hitap edip etmediği ve 6763 sayılı Kanunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu bakımından yeniden değerleme oranlarına göre artırma yapılacağının açık bir şekilde düzenlenmesine rağmen, İcra ve İflâs Kanunu için bir düzenlemenin yapılmamış olmasıdır. Bu tartışmaları da öngörerek mevcut yasal duruma göre İcra ve İflâs Kanunu’ndaki parasal sınırlar 2017 için şu şekilde olacaktır.

Pazarlık suretiyle satış sınırı (İİK m. 119):

2016 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı 3.120 TL iken, bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için pazarlık suretiyle satış sınırı 3.120 x % 3,83 = 119,496 + 3.120 = 3.239,496 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 3.230 TL olarak belirlenmiştir.

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı (m.226):

2016 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 6.310 TL iken, bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için iflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı 6.310 x % 3,83 = 241,673 + 6.310 = 6.551,673 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 6.550 TL olarak belirlenmiştir.

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı (m.326):

2016 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı 1.500 TL iken, bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için fevkalade mühlete tabi olma sınırı 1.500 x % 3,83 = 57,45 + 1.500 = 1.557,45 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 1.550 TL olarak belirlenmiştir.

İstinaf sınırı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, bu tarih itibarıyla Bölge Adliye Mahkemelerinin uyguladıkları istinaf sınırı farklı farklı olmuştur. 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle istinaf sınırı, 1.000 TL’den 7.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 01.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sınırı icra mahkemeleri bakımından 7.000 olup, bu parasal sınır İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 lafzına bağlı kalınarak yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bu düzenleme göre bahsi geçen parasal sınır, 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için istinaf sınırı 7.000 x % 3,83 = 268,1 + 7.000 = 7.268,1 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 7.260 TL olarak belirlenmiştir.

Temyiz sınırı (m.364):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında yeni kanun yolları (istinaf ve temyiz) uygulanacaktır. Bölge adliye mahkemelerinin kararlarının temyiz sınırı, İcra ve İflâs Kanunu m. 364’te 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, buradaki parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de bahsi geçen ve yeniden değerlendirmeye tabi olduğu belirtilen parasal sınırlar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla İcra ve İflâs Kanunu m. 364’teki parasal sınır, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasıyla uygulama bulmuştur. 10.000 TL olan bu parasal sınır, 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 02.12.2016 tarihi itibarıyla istinaf sonrası temyiz sınırı 40.000’dır. İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1’de m. 364’e atıf yapılmadığından, bahsi geçen parasal sınır artırılamayacaktır. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 40.000 TL’dir.

Temyiz sınırı (m.363):

Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olup, İcra ve İflâs Kanunu Geçici m. 7’ye göre bu tarihten önce verilen nihai kararlar kesinleşinceye kadar, istinaf kanun yolu değişikliğinden önceki kanun yolları (temyiz ve karar düzeltme) uygulanacağından istinaf öncesi temyiz kanun yoluna ilişkin parasal sınırın da belirlenmesi gerekmektedir. 2016 yılı itibarıyla temyiz sınırı 6.310 TL’ydi. Bu parasal sınır, İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine uyarınca artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınır artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için İcra ve İflâs Kanunu m. 363’teki temyiz sınırı 6.310 x % 3,83 = 241,673 + 6.310 = 6.551,673 TL.’dir. Ancak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır 2017 yılı için 6.550 TL olarak belirlenmiştir.

 

İİK

01.01.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

Pazarlık suretiyle satış sınırı

m. 119

3.120 TL

3.120 TL

3.230 TL

İflâs idaresinin sulh olma ve tahkim yapma sınırı

m. 226

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

Fevkalade mühlete tabi olma sınırı

m. 326

1.500 TL

1.500 TL

1.550 TL

İstinaf sınırı

m. 363

2.190 TL

7.000 TL

7.260 TL

Temyiz sınırı

m. 364

 

40.000 TL

40.000 TL

Temyiz sınırı (İstinaf kanun yolu öncesi uygulanan kanun yolu bakımından)

m. 363

6.310 TL

6.310 TL

6.550 TL

D. İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na 5308 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle iş mahkemesi kararlarına karşı istinaf kanun yolu öngörülmüş olup, bu kanun yolu, 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlamasıyla uygulanmaktadır. Bu tarih itibarıyla iş mahkemesinin verdiği kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. İstinafa ilişkin parasal sınır, 1.000 TL’dir. Bölge Adliye Mahkemesi’nde verilen karara karşı ise temyiz kanun yoluna başvurulacak olup, temyize ilişkin parasal sınır ise, 5.000 TL’dir. 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6763 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle istinafa ilişkin parasal sınır, 1.000 TL’den 3.000 TL’ye, temyiz parasal sınırı ise 5.000 TL’den 40.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğinden 01.12.2016 tarihi itibarıyla iş mahkemelerinde verilen kararların istinaf sınırı, 3.000 TL, istinaf sonrası temyiz sınırı ise, 40.000’dır. Bu parasal sınırlar, 6763 sayılı Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasına göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre yeniden değerleme oranında artırılacaktır. 11.11.2016 gün ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı 474 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen % 3,83 yeniden değerleme oranına göre bu parasal sınırlar artırılacaktır. Buna göre, 2017 yılı için İş Mahkemeleri Kanunu m. 8’deki istinaf sınırı 3.000 x % 3,83 = 114,9 + 3.000 = 3.114,9 TL.’dir. Ancak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6763 sayılı Kanun’la değişik 8. maddesi beşinci fıkrası düzenlemesine göre, her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki istinaf parasal sınırı, 2017 yılı için 3.110 TL olarak belirlenmiştir. 2017 yılı için İş Mahkemeleri Kanunu m. 8’deki Bölge Adliye Mahkemesi’nin istinafta verdiği kararların temyiz sınırı ise, 40.000 x % 3,83 = 1.532 + 40.000 = 41.532 TL.’dir. Ancak 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6763 sayılı Kanunla değişik 8. maddesi beşinci fıkrası düzenlemesine göre, her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki temyiz parasal sınırı, 2017 yılı için 41.530 TL olarak belirlenmiştir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun Geçici Madde 1’e göre, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin göreve başlama tarihinden evvel verilen iş mahkemesi kararlarına karşı Yargıtay’a başvurulacağı, yani eski kanun yolunun uygulama bulacağı belirtilmiş olup, bu kararlar bakımından bir parasal sınır uygulanmayacaktır.

 

İş Mah. K.

20.07.2016- 02.12.2016

02.12.2016- 31.12.2016

2017 yılı

İstinaf sınırı

m. 8

1.000 TL

3.000 TL

3.110 TL

Temyiz sınırı

m. 8

5.000 TL

40.000 TL

41.530 TL

27.07.21 05:35